De meeste leerlingen van de SO-afdeling van de Klimopschool gaan naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) De leerlingen moeten hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ontvangen van het onderwijs loket Voortgezet Onderwijs. (PVOW).  

Soms komt het voor dat leerlingen naar een andere plaats uitstromen zoals het praktijkonderwijs (Bolwerk) of een dagbesteding binnen de zorg.  Samen met het onderwijsteam en ouders/verzorgers bespreken we de uitstroom jaarlijks tijdens de bespreking van het ontwikkelingsplan.  

Leerlingen mogen tot hun twintigste verjaardag onderwijs volgen op onze school. Samen met de leerling en ouders / verzorgers werken we in de schoolperiode toe naar een passende uitstroomplek. 

Stage

Binnen de arbeidstoeleiding neemt stage een belangrijke plek in. Onze leerlingen doorlopen een zorgvuldig opgebouwd traject waarbij ze hun interesses verkennen, vak-, sociale en  werknemersvaardigheden leren en kennismaken met werkzaamheden in verschillende arbeidssectoren. De doelen voor praktijkvorming en stage staan in relatie tot het ontwikkelingsperspectief van de leerling.  

Het stagetraject wordt uitgevoerd door onze stagebegeleiders Het vormgeven van het stagetraject kunnen wij niet alleen. We werken hierbij als school samen met ouders en de omgeving.

Samen kun je meer! 

De Klimopschool heeft een goed werkend stagenetwerk. Ook staan we in nauw contact met externe partners zoals de arbeidsmarktregio Zeeland en de Zeeuwse Stichting Maatwerk om de transitie naar werk of dagbesteding, de bestendiging en de nazorg van de leerlingen in goede banen te leiden.  

Binnen de Klimopschool VSO is ons onderwijs gericht op uitstroom naar dagbesteding of de arbeidsmarkt. Wij bereiden onze leerlingen vanaf leerjaar 1 gefaseerd voor op de arbeidstoeleiding. 

Voorbereidende fase: leerjaar 1 en 2 (12 / 13 jaar)

Gericht op algemene theoretische vorming, het vergroten van praktische, huiselijke redzaamheid en het oriënteren op verschillende beroepssectoren. 

  • De leerlingen volgen alle 4 de praktijkvakken (techniek, groen, horeca, facilitair) binnen school.
  • Het stageteam organiseert per schooljaar een of meerdere bezoeken voor de leerlingen aan verschillende dagbestedingsplekken en bedrijven. Op deze manier maken leerlingen alvast kennis met verschillende arbeidssectoren en mogelijke stageplekken. 

 Oriënterende fase: leerjaar 3 en 4 (14 / 15 jaar) 

Gericht op algemene theoretische vorming, het aanleren van arbeidsmatige vaardigheden  en algemene werknemersvaardigheden binnen en/of buiten de schoolomgeving binnen een gekozen voorkeursprofiel. 

  • De leerlingen gaan 1 dag per week het geleerde toepassen in een praktijksituatie buiten de schoolmuren. Dit noemen we praktijkleren op locatie en/of groepsstage.
  • De leerlingen uit de autiklassen gaan naar de Akkerwinde of naar het Kaslokaal.
  • De leerlingen uit de reguliere groepen gaan, afhankelijk van de uitstroombestemming, naar Orionis en meerdere vrije bedrijven. Ook dagbestedingsplekken behoren tot de mogelijkheden.
  • In leerjaar 4 kan ook het ATL worden ingezet.

 Beroepsgerichte en transitiefase: leerjaar 5 en 6 (16 / 17 jaar) 

Gericht op theoretische ondersteuning op maat en uitstroom naar een vervolgbestemming middels individuele stage op een uitstroomplek. Voor de stage hebben de leerlingen een map, de stageportfolio, die ze meenemen naar hun stage. Hierin staan hun gegevens, de dag verslagen en evt. foto’s of behaalde ‘bewijzen’ van stageplekken 

ATL

Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn wij gestart met een arbeidstraining- en leercentrum verbonden aan VSO Atalant. Beide scholen maken hier gebruik van. Het ATL is volop in ontwikkeling.  

Doelstelling:  

Op het nieuw te vormen Arbeidstraining- en Leercentrum “ATL@talant” willen wij onze leerlingen met een verstandelijke beperking vanaf 15 jaar in kleine stappen zo goed mogelijk voorbereiden op de uitstroom naar werk. Met als doel: voor alle leerlingen een passende, maar vooral duurzame werkplek en deelname aan de arbeidsmarkt realiseren.  

Dit kan zijn in de dagbesteding op of een (beschutte) arbeidsplaats. Onze leerlingen zijn niet zozeer gebaat zijn bij vijf dagen schoolgang, maar hebben behoefte aan arbeidstraining in een contextrijke omgeving ter voorbereiding op de stap de maatschappij in.