Op onze SO afdeling zitten leerlingen van 4 tot en met 12 jaar verdeeld over zes groepen.
In elke groep is een leerkracht en onderwijsassistent aanwezig.
In het SO richten we ons op de cognitieve vaardigheden zoals taal, lezen, rekenen en schrijven.
Daarnaast is er ook veel aandacht voor zelfredzaamheid, bewegen, de sociaalemotionele ontwikkeling en leren leren. 

Binnen het SO zijn drie auti-structuurgroepen.

 Aanbod SO-vakken 

We bieden de vakgebieden zoveel mogelijk aan in de belevingswereld van de kinderen. We doen dit aan de hand van thema’s. We proberen de lesstof dan betekenis te geven door het te koppelen aan de “echte wereld”, op deze manier krijgt het voor kinderen meer betekenis. We proberen hierbij kinderen steeds een stapje verder te brengen in de algehele ontwikkeling. We noemen dit ook wel ontwikkelingsgericht onderwijs.   

In het SO worden de volgende vakken aangeboden:  

Vakoverstijgende gebieden: 

Leren leren 
Sociaal-emotionele ontwikkeling  

Vakgebieden: 

 • Mondelinge taal  
 • Schriftelijke taal  
 • Schrijven
 • Rekenen  
 • Sociale redzaamheid, actief burgerschap en sociale integratie
 • Bevordering van gezond gedrag/verzorging
 • Zintuiglijke ontwikkeling
 • Spelontwikkeling
 • Oriëntatie op ruimte, tijd, natuur en techniek
 • Bewegingsonderwijs
 • Expressieactiviteiten, beeldende vorming, dramatische vorming, muziek en bewegen
 • Eenvoudige voorbereiding op praktische vakken, techniek, huishoudelijke activiteiten 

IKC het Schor 

De SO afdeling van de Klimopschool maakt samen met Keurhove, het Springtij, Juvent en KOW deel uit van het integraal kindcentrum (IKC+) het Schor. 

Onze ambitie van het Schor is: 

Het Schor biedt optimale ontwikkelingskansen dankzij maatwerk in onderwijs(aanbod), zorg en opvang door bundeling van expertise, menskracht en middelen voor die (Walcherse) leerlingen en hun ouders/verzorgers die aangewezen zijn op speciale ondersteuning en begeleiding die het reguliere onderwijs te boven gaat. Door vroegtijdige interventies, kennis- en expertisedeling en samenwerking met de reguliere scholen en de zorg, streeft het Schor naar, en vergroot de kans op (blijvende) plaatsing in het regulier onderwijs. Groei is geen doel van het Schor, wel het beschikbaar houden (en delen) van de expertise.

Vakmanschap – vertrouwen – verbinden – toekomstgericht