Het team leerlingzorg zorgt binnen de Klimopschool voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school en de begeleiding van leraren. Team leerlingzorg bestaat uit de orthopedagoog, orthodidacticus, psychodiagnostisch medewerker, logopedist, schoolmaatschappelijk werker, kinderoefentherapeut, schoolarts en directeur.  

Onderwijs Perspectief Plan (OPP)

Iedere leerling heeft een Onderwijs Perspectief Plan (verder: OPP). Het belangrijkste in het OPP is de uitstroombestemming van de leerling. Wat gaat de leerling doen als hij of zij de school (SO of VSO) verlaat en welke doelen horen daarbij? De uitstroombestemming wordt met ouders/verzorgers en waar mogelijk met de leerling besproken en in de Commissie voor de Begeleiding vastgesteld. Bij het bepalen van de uitstroombestemming (ook wel uitstroomperspectief genoemd) wordt uitgegaan van wat de leerling kan en nodig heeft. Belangrijke vragen als “Ik heb een leerkracht nodig die ….”en “ik heb een omgeving nodig die ……” zijn cruciaal.

Experts volgen de ontwikkeling

Onze leerlingen krijgen onderwijs op maat. Met die aanpak realiseren we dat kennis, talenten en vaardigheden optimaal worden ontwikkeld. En dat is weer de basis om kansrijk deelnemer te worden aan onze maatschappij.

Om dit te realiseren zijn vele experts betrokken bij de vormgeving van ons onderwijs. De Commissie voor de Begeleiding is formeel verantwoordelijk voor dit proces. Denk aan de orthopedagoog, orthodidacticus, psychodiagnostische medewerker en de teamleider.

In de groep en afdelingen geven leerkrachten en assistenten vorm aan het onderwijsproces op basis van het OPP. Vanuit het leerlingvolgsysteem (ParnasSys) worden doelen gepland en mede vormgegeven in de groepsplannen. Het geheel van het onderwijsaanbod is een cyclisch proces waarbij we op basis van de jaarlijkse opbrengsten steeds werken aan verbetering van de kwaliteit. Zowel op individueel-, groeps-, afdelings- en schoolniveau.

School maatschappelijk werkster 

Ouders kunnen contact met de schoolmaatschappelijk werkster opnemen wanneer ze vragen hebben op het gebied van o.a. vrije tijd, wonen, dagbesteding en opvoeding.
Ook heeft de maatschappelijk werkster regelmatig gesprekken met kinderen, op vraag van ouders. Bijvoorbeeld als een kind niet lekker in zijn vel zit.
Verder maakt de maatschappelijk werker deel uit van de Commissie van Begeleiding. Wanneer er vanuit school zorgen zijn betreffende een leerling, kan hij hierbij als tussenpersoon betrokken worden. Bijvoorbeeld door samen met ouders in gesprek te gaan om de situatie te verduidelijken en met hen op zoek te gaan naar oplossingen.

school maatschappelijk werkster: Petra Otto
email: p.otto@ozeo.nl

 Schoolarts 

De schoolarts, Roderick, werkt vanuit de GGD en is verbonden aan de Klimopschool om op medisch gebied bij te dragen binnen ons team leerlingzorg. Bij medische vragen kan Roderick ondersteunen. Daarnaast worden kinderen periodiek onderzocht door Roderick. Kinderen en ouders worden dan uitgenodigd via de GGD.

 Logopedie 

De logopedist is in dienst van school. Dit houdt in dat logopedie in functie staat van het onderwijs aan de leerling. De leerling kan logopedie krijgen als er hulpvragen zijn van leerkrachten en eventueel van ouders. Dit houdt in dat een leerling logopedie krijgt als het niveau van de spraak en taal de leerling belemmert om onderwijs te volgen en is dus gerelateerd aan de onderwijskundige doelen die voor de leerling zijn gesteld.

Als een leerling op school komt gaat de logopedist de leerling screenen/onderzoeken. Dit kan door de leerling uit de klas te halen, maar ook door dossieronderzoek te doen. Aan de hand van deze onderzoeksgegevens wordt gekeken of de leerling in aanmerking komt voor logopedische begeleiding op school.

Of de leerling logopedie krijgt op school wordt (in samenspraak met de logopedist) door de Commissie van begeleiding (CvB) besloten. Als de leerling logopedie op school krijgt wordt dit genoteerd in het onderwijsondersteuningsplan (OPP).

De therapie zal één keer per jaar worden geëvalueerd in de CvB en daar wordt dan gekeken of therapie het volgende schooljaar wordt voortgezet of wordt beëindigd.