Binnen het Schor werken we samen met Juvent, Kinderoefentherapie en Lentekind.  

Kind op 1 

Samen met de basisscholen in Walcheren en de Oosterschelderegio verzorgt Samenwerkingsverband Kind op 1 de ondersteuning in het kader van passend onderwijs. We besluiten over ondersteuning op de scholen en bepalen welke leerlingen naar speciaal (basis)onderwijs gaan.  

Meer informatie is te vinden op https://swvkindop1.nl/  

Lentekind Zorgklas 

Stichting Lentekind is een orthopedagogisch dagcentrum voor beweging en ontwikkeling in Middelburg. Samen met stichting Lentekind zijn we gestart met een Zorgklas binnen het Schor. Deze zorgklas is er voor kinderen die ouder dan 4 jaar zijn met schoolpotentie waarbij er nog geen passende onderwijsplek is. Dat kan verschillende redenen hebben, deze klas is er voor kinderen die nog niet klaar zijn voor een vorm van onderwijs, omdat ze nog niet in een groep van 10 kinderen kunnen functioneren met 2 volwassenen. De zorgklas is er ook voor kinderen waarbij het nog niet duidelijk is in welke onderwijsgroep het kind het best passend is of gaat zijn 

Lentekind opvang 

Stichting Lentekind biedt, ter ontlasting van ouders/ verzorgers in de thuissituatie elke 2 weken logeeropvang in de weekenden aan. Stichting Lentekind richt zich hierbij op kinderen en jongvolwassenen met een beperking. Het gaat hierbij om kinderen/ jong volwassenen die zowel lichamelijk als verstandelijk beperkt zijn. 

Tijdens het logeerweekend staan ontspanning en plezier voorop. Daarnaast blijft stimulering van de ontwikkeling een constant uitgangspunt. Er wordt gebruik gemaakt van alle faciliteiten binnen Stichting Lentekind (o.a. ruime tuin, snoezelruimte, verschillende slaapkamers en spel- en bewegingszaal). Gewerkt wordt met een gestructureerd dagprogramma met goede afwisseling tussen inspanning en ontspanning. 

De logeerweekenden vinden plaats binnen Lentekind van vrijdagmiddag tot zondagmiddag.  

Nog meer weten? Bel ons op nummer 06-26 98 55 30 of stuur een email naar logeerteam@stichtinglentekind.nl 

Kinderoefentherapie Zeeland 

De kinderoefentherapeuten van Kinderoefentherapie Zeeland zetten zich in om de motorische hulpvraag te behandelen en spelenderwijs problemen of moeilijkheden die het kind ervaart tijdens het bewegen of uitvoeren van dagelijkse vaardigheden te verminderen, op te heffen of te voorkomen. Door onze werkwijze heeft elk kind ongeacht de leeftijd de kans zich op motorisch gebied zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Meer informatie is te vinden op https://www.kinderoefentherapiezeeland.nl/  

Wanneer een kind de doelen van het onderwijs niet kan halen omdat er een motorische hulpvraag is, werken we samen met kinderoefentherapie Zeeland. De inzet van therapie onder schooltijd wordt altijd besproken binnen de school en met ouders/verzorgers. 

 Dagbehandleing Juvent 

Jonge kinderen (2-6 jaar) waarbij gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en/of psychiatrische problemen dusdanig groot zijn dat ze daardoor minder goed functioneren op een gewoon kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school, komen in aanmerking voor dagbehandeling van Juvent. Denk aan ernstige problemen op het gebied van cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele, spraak/taal- of motorische ontwikkeling. 

Meer informatie is te vinden op https://www.juvent.nl/hulpaanbod/dagbehandeling/  

Naschoolse Dagbehandeling Juvent 

Kinderen die naar de Naschoolse Dagbehandeling (NDB) komen moeten nieuwe vaardigheden en gedrag aanleren op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid, emotieregulatie en zelfbeeld. Daarnaast moet het kind leren deze vaardigheden en dit gedrag te implementeren in zijn of haar diverse leefgebieden. Vaak is er bij het kind sprake van hechting- of traumaproblematiek, wat zich kan uiten in agressie, liegen en/of weglopen. 

Meer informatie is te vinden op https://www.juvent.nl/hulpaanbod/naschoolse-dagbehandeling