Onderdeel van


VSO-auti-a

In dit stukje kunt u in het kort lezen wie wij zijn en wat we doen in VSO-auti A.

Algemeen:

We werken in de autigroepen volgens de TEACCH principes.
TEACCH
Een specifiek op autisme spectrum stoornissen afgestemde methodiek. TEACCH staat voor 'Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children'.
De methodiek is opgebouwd in een zestal stappen, waarvan de 1e: het introduceren, het vertrouwd raken met de thematiek van autisme, de kern vormt. De 6 stappen:
1. Wat autisme is en het vertrouwd raken met een werkelijkheid die eigenlijk niet invoelbaar is;
2. Het concreet en duidelijk vaststellen wat bij dit ene kind (dus verbijzondering) aan mogelijkheden zichtbaar zijn;
3. Het realiseren van aansluitende (dag)schema's, ritmes, ordening/structuur voor dit ene kind;
4. De ondersteuners duidelijk maken wat ze aan kunnen treffen en hoe daar mee om te gaan, ook hier weer aansluitend bij de leefwereld van dit kind;
5. Het concreet structureren van afspraken, verantwoordelijkheden, praktische taken, (werk)schema's en rollen;
6. Het gebruik maken van de bijzondere interessen van de cliÎnten zelf.
7. Centraal is de gedachte dat voor elke persoon met ASS-problematiek een afzonderlijke ondersteuningswijze kan worden gevonden, zonder de betrokkene vast te leggen in kant-en-klare structuren en (picto-)systemen.Zo helpt TEACCH in zelfverwerkelijking.
 
De zes stappen krijgen vorm in drie te onderscheiden fasen:
1. Het bieden van maximale veiligheid als basis heeft gevolgen voor ruimte, tijd, plaats en mate van concrete aanwezigheid en ondersteuning.
2. Dat wat de cliÎnt geleerd heeft wordt stukje bij beetje uitgebreid naar aansluitende ruimten binnen de setting. 
3. Dat wat de cliÎnt in de ene setting heeft geleerd, uitbreiden naar alternatieve leef/werkruimten.
In deze fasen kan er voor ruimte, tijd, activiteiten en hanteren van beschikbare relaties individueel gekeken worden naar mogelijkheden.

De klas:

In onze klas zitten 12 leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar.
In VSO-auti A werken juf Monique(  Leerkracht ) en juf Sanne(onderwijsassistent ) van maandag tot en met donderdag samen in de klas. 
Juf Monique en meester Martijn gaan op vrijdag met de leerlingen naar de Akkerwinde voor stage en/of praktijkleren op locatie. 
In onze klas werken we altijd met een vast programma. Het dagschema (bestaande uit picto's en tekst) is zichtbaar op het digibord. Wanneer een activiteit voorbij is, strepen we de bijbehorende pictogram op het schema door. 

In VSO-auti A geven we de volgende vakken: rekenen, lezen, taal, spelling, begrijpend lezen/ luisteren, schrijven, sociale emotionele ontwikkeling, voorbereiding op werk, leren werken, leren leren , gym, verkeer, creatieve vakken, huishoudkunde, techniek, tuin en koken. De vakken zijn, zo veel mogelijk, geïntegreerd in een thema.


Praktijkvakken:

Naast de cognitieve vakken, zoals lezen en rekenen besteden we ook veel tijd aan de praktijkvakken, zoals koken (van juf Jacuba), tuin (van meester Martijn), huishoudkunde en techniek  (van meesterLeo). De leerlingen leren hier vaardigheden die ze later tijdens hun stage of werk nodig kunnen hebben. Er is ook veel aandacht voor het vak ìleren werkenî waarbij vaardigheden die geoefend worden als zelfstandigheid, samenwerken, veiligheid en gebruik van gereedschap.

Gym :

Op donderdag gaan we gymmen. Voor de gymles hebben alle leerlingen een sportbroek, T-shirt en gymschoenen (met witte zolen) nodig. Meester Raymond is de vakleerkracht gym. 

Stage:

Op vrijdag  gaan niet alle leerlingen uit onze groep naar leer-werkboerderij de Akkerwinde. De leerlingen vanaf 16 jaar gaan individuele stage lopen.

Schoolreis:

We gaan dit jaar op schoolreis, hierover t.z.t. nadere informatie

Verjaardagen:

De jarige mag trakteren in de klas. De andere kinderen mogen een klein cadeautje, een kaart of een tekening geven.
 
Groet van iedereen die werkt in VSO-auti A

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!