Onderdeel van


Logopedische behandeling op de Klimopschool

We behandelen leerlingen zowel individueel als in kleine groepjes. Daarnaast gebruiken wij onze expertise bij klassenbezoeken; de leerkrachten en assistenten worden regelmatig door ons gecoacht en/of begeleid bij de mondelinge taallessen. 

De meeste logopedische behandelingen op onze school houden zich bezig met èèn of meer van onderstaande aspecten.

Taal:
Hierbij kan gedacht worden aan het verbeteren van de communicatieve functies en conversatievaardigheden, zoals het stimuleren van gezamenlijke aandacht, reageren op een vraag, beurtgedrag, vragen om verduidelijking, blijven bij een gespreksonderwerp, enz. 

Daarnaast wordt er vaak aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat, het verbeteren van de zinsbouw en het vertellen van een verhaal.

Spraak:
Hierbij gaat het om de verstaanbaarheid. Leerlingen leren losse klanken of klankcombinaties juist te articuleren. Bijvoorbeeld: /spin/ in plaats van /pin/, /kat/ in plaats van /tat/. 
Het kan ook voorkomen dat een leerling alle klanken en combinaties goed kan uitspreken, maar dat de totale verstaanbaarheid onvoldoende is, bijvoorbeeld doordat niet alle lettergrepen van een woord goed uitgesproken worden. 
Ook kan het voorkomen dat er bij een leerling sprake is van beginnend stotteren. De behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit het herkennen van de stotters, maar ook uit begeleiding in de vorm van indirecte therapie, waarbij de omgeving van het kind adviezen krijgt en begeleid wordt in de communicatie met het kind.

kamer logopedie, bij behandelingOndersteunende communicatie:
Hieronder valt het aanleren van ondersteunende gebaren (Nederlands met gebaren) en het leren gebruiken van een communicatie-hulpmiddel, zoals een praatboekje, spraakcomputer, Ipad, enz.
Tevens wordt hierbij de omgeving betrokken; leerkrachten en de ouders/verzorgers.

Contact met ouders/verzorgers
Na afname van het logopedisch onderzoek blijkt welke communicatieproblemen een leerling heeft. Soms zijn dit zoveel verschillende problemen, dat er prioriteiten gesteld moeten worden.
Per jaar worden er door ons behandeldoelen opgesteld. Deze wordt dan toegevoegd als bijlage van het OPP.
Wij helpen desgewenst ook de leerkracht bij het opstellen van doelen voor de mondelinge communicatie in de klas.
Elk half jaar worden deze geëvalueerd en bijgesteld. Op de contactavond wordt hierover met ouders/verzorgers gesproken en kunnen zij hun wensen aangeven.

Daarnaast hebben wij graag veel contact met ouders over de behandeling, middels een schrift, Parro, of e-mail. Oefening en herhaling thuis is vaak essentieel voor het slagen van de therapie. We horen graag hoe het thuis gaat. Ook het bijwonen van behandelingen wordt zeer op prijs gesteld.

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!