Onderdeel van


Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie
Kinderen zitten op school, waar ze onder meer leren lezen, schrijven en rekenen. Natuurlijk spelen ze ook buiten, waar ze huppelen, springen, fietsen en klimmen. 
De basishoudingen en bewegingen bij al deze activiteiten hangen samen met de sensomotoriek van een kind. Dat wil zeggen: de combinatie van sensoriek (b.v. ruiken, voelen, horen, zien en evenwicht bewaren) en motoriek (b.v. lopen, staan, zitten en springen). 
Bij kinderen kunnen problemen ontstaan als hun sensomotorische vaardigheden niet in de pas lopen met hun leeftijd. Bovendien heeft een onvoldoende ontwikkelde sensomotoriek gevolgen voor de algehele ontwikkeling van een kind. Is er een vermoeden van een motorisch probleem of een motorische (ontwikkelings)achterstand, dan kan het kind worden doorgestuurd naar de kinderoefentherapeut. Dat geldt overigens ook voor kinderen met houdingsproblemen.

Bij de kinderoefentherapeut
Om inzicht te krijgen in het motorisch functioneren wordt het kind eerst geobserveerd en motorisch onderzocht. Daarbij wordt gekeken naar evenwicht, grove en fijne motoriek, oog-handcoördinatie, schrijfmotoriek, ruimtelijke oriëntatie en lichaamsschema, -houding en -beweging. 
De resultaten van het onderzoek worden in een verslag beschreven, waarna een advies wordt uitgebracht. Wordt het kind daadwerkelijk voor behandeling naar de kinderoefentherapeut doorgestuurd, dan stelt deze een behandelplan op maat op. Dit plan is gebaseerd op de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. 
Het bewegen wordt vanaf de basis opgebouwd, om een kwalitatief goed bewegingspatroon te bereiken. De oefenstof wordt zodanig aangeboden, dat het kind er plezier aan beleeft en zich de motorische vaardigheden spelenderwijs eigen maakt.

Speciaal onderwijs en kinderoefentherapie
Het aantal kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand - eventueel in combinatie met bijvoorbeeld concentratieproblemen of leer- en gedragsstoornissen - neemt toe. 
De oefenstof wordt in verschillende situaties herhaald en zodanig aangeboden, dat het kind deze leert toepassen in zijn of haar dagelijks leven.
Ook vergroot kinderoefentherapie de zelfstandigheid van het kind. 
Daarnaast is het laagdrempelig voor de ouders, heeft een ondersteunend effect op het onderwijsteam en bovendien is er sprake van multidisciplinair overleg, voor een zo gericht mogelijke aanpak.

Kinderoefentherapie op de Klimopschool
De Klimopschool heeft vijf dagen per week een oefentherapeut Cesar in de school. Zij geeft ondersteuning aan leerkrachten ten aanzien van de motoriek.
Daarnaast verricht zij onderzoek naar het motorisch functioneren van de leerlingen. Nieuwe leerlingen worden tijdens het plaatsingstraject door de oefentherapeut bekeken. Als het nodig is kan ze op verwijzing van de jeugdarts, specialist en de huisarts het kind individuele therapie geven. Dit wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Handige link:
www.kinderoefentherapiezeeland.nl Dezelfde website is ook te bereiken via www.kotz.nl

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!